ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В АРХИВИТЕ

специалност "Архивистика и документалистика"

uTBapxuBuTe


Учебна програма - Информационни технологии в архивите - ОКС "бакалавър", уч. план 2013 г.

Учебна програма - Електронни документи и архиви - ОКС "бакалавър", уч. план 2013 г.

Учебна програма - Дигитализация на културно-историческото наследство - ОКС "бакалавър", уч. план 2013 г.

Учебна програма - Класифицирана информация - ОКС "магистър"

Учебна програма - Информационни технологии в музеите - ОКС "магистър"

Учебна програма - Електронни услуги в архивите - ОКС "магистър"

Учебна програма - Електронно управление, електронно правителство и архиви - ОКС "магистър"

______________________________________________________________________________________________

 

Учебни материали

Лекционен курс "Информатика и количествени методи за историци"

Произведението Информатика и количествени методи за историци създадено от Юри Тодоров ползва Криейтив Комънс Признание-Некомерсиално-Без производни произведения 2.5 България договор.

"Електронни документи, архиви и дигитализация"

"Цифровата памет" - Проблеми на дигитализацията: част І; Комуникация и тайна: част ІІ
"Да помним или за забравяме?" - Конференция Архивите, университетите и дигитализацията на културно-историческото наследство, организирана от Софийския университет Св. Климент Охридски и Държавна агенция Архиви - 19 ноември 2012г.
"Цифрова форензика в архивите"
"Понятието машиночитаемост и концепцията
open data"  пример: Списък с проверени лица за принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. 
"За някои проблеми на дългосрочното архивиране на информация"

"Електронно управление и електронно архивиране - исторически и практически преглед"

 

 

Нормативни актове
Закон за авторското право
Закон за достъп до обществена информация
Закон за електронния документ и електронния подпис
Закон за електронното управление
Закон за класифицираната информация
Закон за защита на личните данни

Закон за националния архивен фонд
Единна държавна система за деловодство - Основни положения и методически усазания
Закон за културното наследство
Закон за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (11.10.2017 г.)


Наредба за задължителните общи условия за сигурност на автоматизираните информационни системи или мрежи, в
които се създава, обработва, съхранява и пренася класифицирана информация
Наредба. за общите изисквания за оперативна съвместимост и информационна сигурност
Обща стратегия за електронно управление в Република България, 2011-2015 г.
Стратегия за развитие на електронното управление в Република България, 2014-2020 г.

Международни стандарти и спецификации
ISO 15489-1 Управление на документи
ISO 15836:2008 The Dublin Core Metadata Element Set. БДС ISO 15836:2011 >> БДС ISO15836:2010

Моделни изисквания за управлението на електронни документи. Moreq2

Reference model for an open archival information system (OAIS)
. [Референтен модел за отворена архивна информационна система]. CCSDS 650.0-M-2 MAGENTA BOOK, June 2012

Ръководства за работа със софтуерни продукти
CDS/ISIS for Windows

Други
Модул V
I (Електронни документи) от Методическия кодекс, ДАА 2013 г.
Стратегия за създаване на дигитален архив на УА на СУ "Св. Кл. Охридски"
Цифровизиран архивен фонд №104К (Научен архив на БАН) - Марин Дринов
Държавна агенция "Архиви" - Дигитален архив

________________________________________________________________________________________________

ИТ в М У З Е И Т Е (Музейна информатика)

Дефиниция на модела CIDOC
Ресурси на CHIN Professional Exchange
SPECTRUM - the UK Museum Documentation Standard
Marty, P.F. Museum Informatics. Florida State Univ. 2011
Archives & Museum Informatics - Newsletter
портал EUROPEANA
Закон за паметниците на културата и музеите
Наредба Н-6 от 11.12. 2009 г. за формиране и управление на музейните фондове

Примери:  *  Извлечение от полева инвентарна книга    
                  *  Описание на колекция Живопис от фонд на НМ Васил Левски


 Copyright 2024 [Юри Тодоров]. All rights reserved.