ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В АРХИВИТЕ

специалност "Архивистика и документалистика"


Учебна програма - Информационни технологии в архивите - ОКС "бакалавър", уч. план 2013 г.

Учебна програма - Електронни документи и архиви - ОКС "бакалавър", уч. план 2013 г.

Учебна програма - Дигитализация на културно-историческото наследство - ОКС "бакалавър", уч. план 2013 г.

Учебна програма - Класифицирана информация - ОКС "магистър"

Учебна програма - Информационни технологии в музеите - ОКС "магистър"

Учебна програма - Електронни услуги в архивите - ОКС "магистър"
______________________________________________________________________________________________

 

Теми за курсови работи по дисциплината "Дигитализация на културно-историческото наследство" - сп. АД 4-ти к. 7-ми сем.

1. Културно-историческо наследство - определения и правна рамка.
2. Културно многообразие на Европейския съюз - принципи за съхраняване и опазване на културните идентичности в ЕС, общоевропейски принципи за дигитализаця на КИН.
3. Дигитализация на КИН. Национални стратегии и практики.
4. Принципи и критерии за подбор на документи за дигитализация.
5. Описание на дигитализирани документи - метаданни на дигитални копия.
6. Съхранение на дигитализирани документи, носители, файлови формати.
7. Дигитални копия на архивни документи - видове копия и параметри.
8. Изготвяне на дигитални образи на документи - технологичен процес и именуване на файловете.
9. Качествени изисквания към дигиталните копия на архивни документи.
10. Обработка и корекция на основни дигитални обекти от архивни документи.
11. Дългосрочно съхранение на дигитализираните копия, отчетност.
12. Достъп до дигитални копия на архивни документи, принципи при публикуване и популяризиране.
13. Специализирана информационна система на Държавните архиви - функционални елементи.
14. Дигитални изложби, обзор на изложбите до сега с примери.
15. Дигитални услуги в архивите, предоставяне на дигитални копия на архивни документи.
16. Дигитализацията в архивите - примери от чуждестранния опит.
 

Теми за курсови работи по дисциплината "Електронни документи и архиви" - сп. АД 4-ти к. 8-ми сем.

1. Електронни документи - определение, терминология и нормативна рамка.
2. Управление на електронни документи в оперативни архиви и деловодни системи, АИС.
3. Експертиза на ценността на електронни документи - предаване за трайно съхранение; метаданни.
4. Електронни архиви. Специализирана информационна система на архивите.
5. Файлови формати в електронни архиви с документи.
6. Стратегии за трайно съхранение на електронни документи.
7. Физическо съхранение на документи в електронни архивохранилища.
8. Достъп и използване на електронни документи в електронни архиви.
9. Електронно правителство - принципи и функциониране. Електронни архиви и електронно правителство.
10. Елуктронни услуги в архивите. Примери за функциониране. e-gov.bg
11. Принцип за откритост на данните и предлагани услуги. opendata.bg
12. Дигитални архиви и публичност на държавните архиви. Принципи за изграждане, примери.

________________________________________________________________________________________________

 

Учебни материали
Лекционен курс "Информатика и количествени методи за историци"


Произведението Информатика и количествени методи за историци създадено от Юри Тодоров ползва Криейтив Комънс Признание-Некомерсиално-Без производни произведения 2.5 България договор.

"Електронни документи, архиви и дигитализация"

"Цифровата памет" - Проблеми на дигитализацията: част І; Комуникация и тайна: част ІІ
"Да помним или за забравяме?" - Конференция Архивите, университетите и дигитализацията на културно-историческото наследство, организирана от Софийския университет Св. Климент Охридски и Държавна агенция Архиви - 19 ноември 2012г.
"Цифрова форензика в архивите"
"Понятието машиночитаемост и концепцията
open data"  пример: Списък с проверени лица за принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. 
"За някои проблеми на дългосрочното архивиране на информация"

"Електронно управление и електронно архивиране - исторически и практически преглед"

 

 

Нормативни актове
Закон за авторското право
Закон за достъп до обществена информация
Закон за електронния документ и електронния подпис
Закон за електронното управление
Закон за класифицираната информация
Закон за защита на личните данни

Закон за националния архивен фонд
Единна държавна система за деловодство - Основни положения и методически усазания
Закон за културното наследство


Наредба за задължителните общи условия за сигурност на автоматизираните информационни системи или мрежи, в
които се създава, обработва, съхранява и пренася класифицирана информация
Наредба. за общите изисквания за оперативна съвместимост и информационна сигурност
Обща стратегия за електронно управление в Република България, 2011-2015 г.
Стратегия за развитие на електронното управление в Република България, 2014-2020 г.

Международни стандарти и спецификации
ISO 15489-1 Управление на документи
ISO 15836:2008 The Dublin Core Metadata Element Set. БДС ISO 15836:2011 >> БДС ISO15836:2010

Моделни изисквания за управлението на електронни документи. Moreq2

Reference model for an open archival information system (OAIS)
. [Референтен модел за отворена архивна информационна система]. CCSDS 650.0-M-2 MAGENTA BOOK, June 2012

Ръководства за работа със софтуерни продукти
CDS/ISIS for Windows

Други
Модул V
I (Електронни документи) от Методическия кодекс, ДАА 2013 г.
Стратегия за създаване на дигитален архив на УА на СУ "Св. Кл. Охридски"
Цифровизиран архивен фонд №104К (Научен архив на БАН) - Марин Дринов
Държавна агенция "Архиви" - Дигитален архив

за Музеите
Дефиниция на модела CIDOC
Ресурси на CHIN Professional Exchange
SPECTRUM - the UK Museum Documentation Standard
Marty, P.F. Museum Informatics. Florida State Univ. 2011
Archives & Museum Informatics - Newsletter
портал EUROPEANA
Закон за паметниците на културата и музеите
Наредба Н-6 от 11.12. 2009 г. за формиране и управление на музейните фондове
 


 Copyright 2019 [Юри Тодоров]. All rights reserved.